Skutki śmierci pracownika w sferze prawa pracy

Śmierć stanowi integralną część życia ludzkiego i jest zjawiskiem naturalnym dla każdego żywego organizmu.