WZ Optimusa 30 czerwca przeznaczy zysk za 2008 r. na pokrycie straty

Walne Zgromadzenie spółki Optimus 30 czerwca będzie głosować nad propozycją przeznaczenia całego zysku z 2008 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał.