Zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W dniu 18 czerwca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009, nr 42, poz. 341) (dalej „ustawa”). Celem ustawy jest implementacja dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE.